Functiebeschrijving POH-GGZ

De POH-GGZ is werkzaam binnen de huisartsenvoorziening onder verantwoordelijkheid van de huisarts. De huisartsenzorg is generalistische zorg en richt zich op alle klachten, problemen en vragen over gezondheid en ziekte van alle mensen. Het generalistische uitgangspunt is nauw verbonden met het persoonsgerichte karakter van de zorg en met continuïteit in de zorg. Doordat patiënten gedurende langere tijd voor verschillende vragen, klachten, ziekten en aandoeningen bij dezelfde zorgverlener komen, is de huisarts in staat om zijn medische kennis te combineren met zijn kennis over levensloop en medische voorgeschiedenis en de leef- en werkomgeving van patiënt. De huisarts investeert in een duurzame, vertrouwensrelatie met de patiënt. De kernwaarden van de huisartsenzorg gelden naast de huisarts óók voor het ondersteunende team. Van de POH-GGZ wordt verwacht dat ook zij generalistisch werkt en dus meerdere patiëntengroepen met gedifferentieerde zorgvragen op psychisch, psychosomatisch en psychosociaal gebied kan ondersteunen en begeleiden of kortdurend behandelen. Door het begeleiden van patiënten bij verschillende klachten, in verschillende levensfasen en bij voortschrijdende complexer wordende problematiek wordt continuïteit en persoonsgerichte zorg geboden en kan een vertrouwensrelatie ontstaan.

Taken en verantwoordelijkheden van de POH-GGZ

 • Probleemverheldering en uitvoeren van screeningsdiagnostiek
 • Opstellen en bespreken van een vervolgstappenplan
 • Geven van psycho-educatie
 • Begeleiden / ondersteunen van zelfmanagement
 • Interventies gericht op verbetering in functioneren van de patiënt met psychische klachten
 • Geïndiceerde & zorggerelateerde preventie (preventieve interventies gericht op respectievelijk voorkomen dat beginnende klachten verergeren tot een aandoening en voorkomen dat een bestaande aandoening leidt tot complicaties, beperkingen of een lagere kwaliteit van leven).
 • Consultatie van psychiater of GZ-psycholoog
 • Uitvoer van GGZ gerelateerde projecten in de huisartspraktijk

 Competenties van de POH-GGZ

 • Vakinhoudelijk handelen: De  POH-GGZ als zorgverlener; De POH-GGZ heeft kennis van de meest voorkomende psychische, psychosociale en psychosomatische problematiek in de huisartsenpraktijk bij volwassenen, ouderen en kinderen. Hij/zij zet passende en goede zorg in bij patiënten: begeleid waar kan patiënten zelf en verwijst zo nodig door. Hij/zij weet een reële inschatting te maken van de ernst van de problematiek en past zijn/haar handelen hier makkelijk op aan.
 • Communicatie: De POH-GGZ als communicator; De POH-GGZ communiceert helder met collega’s: formuleert bij consultatie een duidelijke vraag en geeft de juiste informatie. Hij/zij communiceert vanuit het perspectief van de patiënt en interpreteert informatie in de juiste context. De POH-GGZ zorgt voor een adequate verslaglegging in het HIS. Hij/zij heeft kennis van verschillende gesprekstechnieken en niveaus van communiceren.
 • Samenwerking: De POH-GGZ als samenwerkingspartner; De POH-GGZ kan de eigen deskundigheid onderscheiden van die van de huisarts en andere hulpverleners. De POH-GGZ kan taken vaststellen en verdelen tussen huisarts, praktijkassistente, eventueel andere praktijkondersteuners/-verpleegkundigen en externe hulpverleners t.b.v. kwaliteit van zorg. Hij/zij heeft kennis van de sociale kaart van de regio en van de wijk.
 • Organiseren: De POH-GGZ als organisator; De POH-GGZ draagt zorg voor continuïteit van het gehele zorgverlenersproces in de keten. Hij/zij maakt duidelijke werkafspraken met andere medewerkers in de praktijk en stelt afspraken zo nodig bij. Hij/zij gaat adequaat met de tijd om, zodat afgesproken taken binnen een bepaalde tijdslimiet uitgevoerd worden. De POH-GGZ bewaakt uitvoering van gedelegeerde geprotocolleerde taken en neemt eindverantwoordelijkheid. De POH-GGZ  voert adequate dossiervoering.
 • Maatschappelijk handelen: De POH-GGZ als gezondheidsbevorderaar; De POH-GGZ kan het sociaal netwerk rond een patiënt in kaart brengen en de patiënt zo nodig hulp bieden bij het versterken van dit netwerk. De POH-GGZ benadert en volgt actief zorgmijdende patiënten. Hij/zij heeft kennis van cultuurgebonden opvattingen over gezondheid, ziekte en zorg. De POH-GGZ verwijst naar preventieprogramma’s. Hij/zij voert terugvalpreventie uit.
 • Wetenschap en onderwijs: De POH-GGZ als reflectieve professional; De POH-GGZ draagt kennis over en adviseert zo nodig collega’s van eigen en andere disciplines. De POH-GGZ bespreekt ethische en zingevingsvraagstukken met collega’s en patiënten. De POH-GGZ houdt de eigen deskundigheid op peil via reflectie op eigen handelen, feedback van collega’s, lezen van vakliteratuur, volgen van scholing en intervisie.
 • Professionaliteit: De POH-GGZ als professional en kwaliteitsbevorderaar; De POH-GGZ werkt resultaatgericht, effectief en efficiënt. Hij/zij kan omgaan met spanningsvelden, zoals zakelijkheid-betrokkenheid en afstand-nabijheid. De POH-GGZ analyseert het eigen gedrag tegenover anderen (patiënten, collega’s, onderwijsgroep) en beweegredenen die eraan ten grondslag liggen en stelt het gedrag zo nodig bij. Hij/zij staat open voor feedback op het eigen functioneren door leidinggevende, collega’s en patiënten. De POH-GGZ geeft zo nodig eigen lacunes, tekortkomingen en falen tegeno