Nieuwsbrief SHOP oktober 2017

 

  1. Therapieland gebruik door POH-GGZ

SHOP werkt nu sinds een jaar met Therapieland als GGZ e-health aanbieder. In het afgelopen jaar hebben 30 POH-GGZ 1.020 uitnodigingen aan patiënten verzonden voor een Therapielandmodule waarvan 81% door de patiënt is geaccepteerd. Gemiddeld is dit 2,8 uitnodiging per behandelaar per maand. Hieronder volgt een top 5 van de meest ingezette Therapieland modules:

 

  1. Overspanning & Burn-out (116)
  2. Ontspanning (69)
  3. Piekeren (66)
  4. Zelfbeeld (64)
  5. Mindfulness (54)

 

Aan het eind van elk Therapielandtraject wordt zowel aan de patiënt als aan de behandelaar gevraagd wat hij/zij van de (effecten van) de module vindt. Gemiddeld geeft 83% van de patiënten  aan dat Therapieland een rol heeft gehad in de afname van hun klachten. Gemiddeld 62% van de POH’s-GGZ geeft aan dat Therapieland een rol heeft gehad in de afname van de klachten van hun patiënten. 

 

Over het algemeen zijn de POH-GGZ van SHOP erg positief over Therapieland en ervaren zij dit als een waardevolle aanvulling op de gesprekken met hun patiënten. 

 

  1. Tevredenheidsonderzoek huisartsen SHOP

In de maand juni 2017 is er onder de huisartsen die zijn aangesloten bij SHOP een

tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Aanleiding voor dit onderzoek was de wens om inzicht te krijgen in hoe de huisartsen de organisatie en dienstverlening van SHOP ervaren.

 

Alle 73 aangesloten huisartsen hebben een meerkeuzevragenlijst ontvangen. De vragenlijst heeft een doorlooptijd gehad van uiteindelijk 4 weken. De respons hierop is 23 teruggestuurde vragenlijsten, hetgeen neerkomt op een responspercentage van 31,5%, waarmee de resultaten met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Echter, het vermoeden is dat enkele van de ingevulde enquêtes namens een gehele praktijk zijn ingevuld, waardoor deze resultaten waarschijnlijk de mening van een grotere groep huisartsen weergeeft.

 

Resultaten van het onderzoek

 

POH-GGZ

Over het algemeen zijn de huisartsen zeer tevreden over de samenwerking met de POH-GGZ. Alle uitgevraagde aspecten scoren hoger dan 4,00 (op een schaal van 1 tot 5) met uitzondering van het item over de voortgangsgesprekken, dat op een 3,91 uitkomt. Slechts 1 respondent waardeert de frequentie en inhoud van de voortgangsgesprekken met een 2 en is dus minder tevreden. Een andere respondent is minder tevreden over de inhoud en frequentie van de scholing van de POH en de borging binnen de praktijk.

 

Dienstverlening SHOP

Ook hier scoort SHOP niet lager dan 4,00 op de verschillende items. De bekendheid van de verschillende informatiebronnen die SHOP verstuurt is over het algemeen hoog, hoewel er bij elk van de 3 onderdelen circa 5 respondenten aangeven niet bekend te zijn met deze bron. Op 2 respondenten na, die deze vraag niet hebben ingevuld, zouden alle huisartsen SHOP aanbevelen bij collega-huisartsen.

 

Het gemiddelde rapportcijfer komt uit op een 8,17, waarbij er zelfs een 10 gegeven is en er geen lagere waardering is dan een 7.

 

Toekomst SHOP

9 van de 23 respondenten geeft aan mee te willen denken over de toekomst van SHOP.

Wat betreft de behoefte aan andere uitbreidingen van de dienstverlening op het vlak van een POH-Somatiek, een Praktijkmanager of een Doktersassistent zijn de meningen verdeeld.

 

Conclusie

Over het geheel genomen kan SHOP erg tevreden zijn met de resultaten van het onderzoek. Er komt naar voren dat de huisartsen over het algemeen tevreden zijn en een (hele) positieve kijk hebben op de SHOP-organisatie, hetgeen tot uiting komt in het gemiddelde rapportcijfer van een 8,2 en het feit dat alle respondenten SHOP zouden aanbevelen bij andere huisartsen.

Er zijn geen aspecten naar voren gekomen die directe aandacht nodig hebben ter verbetering.

 

We danken alle huisartsen voor hun input! Mocht u naar aanleiding van (de resultaten van) dit onderzoek opmerkingen of vragen hebben dan kunt u zich wenden tot Sarah van den Bos (link naar mailadres inbouwen svp), coördinator POH-GGZ

 

  1. Scholingsmiddag POH-GGZ over gebruik en afbouw van antidepressiva en slaapmedicatie

Op donderdag 9 november a.s. vindt  de vierde SHOP scholing van dit jaar voor POH-GGZ plaats.

Deze scholing gaat over het gebruik en de afbouw van antidepressiva en slaapmedicatie. Het doel van de scholing is dat de POH-GGZ zodanig kennis heeft over antidepressiva en slaap- en kalmeringsmiddelen, dat ze in samenwerking met de huisarts een patiënt adequaat kunnen begeleiden bij (langdurig) gebruik en het afbouwen van deze middelen. 

 

De POH-GGZ kan zich aanmelden via HAweb of door te mailen naar Sarah van den Bos (link naar mailadres inbouwen svp).