Nieuwsbrief SHOP november 2018 

  1. Scholingen POH-GGZ 2019

Het scholingsprogramma vanuit SHOP voor de POH-GGZ voor 2019 is bekend en als volgt:

Maandag 11 februari 2019         : Verslaving

Donderdag 6 juni 2019              : Motiverende gespreksvoering

Maandag 9 september 2019     : Het KOP-model

Dinsdag 26 november 2019       : Zorg voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) in de huisartsenpraktijk.

  1. Een boek door Maarten Cox

Op 9 november jl. verscheen het boek ‘Psychische klachten in de huisartsenpraktijk’. Een van de auteurs van dit boek is Maarten Cox, huisarts n.p. en een van de grondleggers van SHOP! Het boek is voortgekomen uit de behoefte een bijdrage te leveren aan een sterke huisartsgeneeskundige GGZ. Het boek beschrijft een praktisch werkmodel voor huisarts en POH-GGZ.

  1. AVG: communiceren over patiënten

Dat er voorzichtig moet worden omgegaan met medische gegevens (in verband met het beroepsgeheim), wordt in de volgende regelingen geregeld:

 

I)                     ‘Wet Geneeskundige behandelingsovereenkomst’ (WGBO); art 7:457 lid 1 en 2 WGBO regelt het beroepsgeheim en de uitzonderingen daarop. Zie ook artikel 88 “Wet op de Beroepen in de Individuele gezondheidszorg” (Wet BIG).

II)                    “KNMG-Richtlijn Omgaan met medische gegevens, mei 2018”; regelt hoe om te gaan met verstrekking medische gegevens in allerlei situaties.

III)                  “De Algemene Verordening Gegevensbescherming, mei 2018” (AVG) regelt onder meer het beveiligen van persoonsgegevens, het aangaan van verwerkersovereenkomsten als een arts zijn data extern door een 3e partij laat bewerken, en het doen van testonderzoeken om na te gaan of het datasysteem van een arts nog veilig is.

 

POH-GGZ (en andere medewerkers van de huisartsenpraktijk) doen zo nu en dan verwijzingen naar andere zorgverleners per e-mail. Het hierboven genoemde stelsel van regelingen bepaalt dat de arts/hulpverlener op een verantwoorde wijze met de medische gegevens moet omgaan en dat deze gegevens niet in onbevoegde handen terecht mogen komen. Het is van belang om ofwel een beveiligde methode van communiceren te gebruiken, ofwel geen informatie per sociale media/mail te versturen die herleidbaar is tot privé (medische) gegevens. Dat laatste is echter lastig om te kunnen garanderen. In veel gevallen kan de privacy bij communicatie via gewone mail of app niet gegarandeerd worden, omdat door het combineren van gegevens toch de identiteit van de patiënt achterhaald kan worden. De KNMG adviseert dan ook nadrukkelijk om medische gegevens alleen versleuteld te versturen. Andere aandachtspunten zijn om niet méér gegevens te verstrekken dan nodig voor de hulpverlening. Voorts is het van belang om het zo feitelijk mogelijk te houden. Bedenk ook of de geadresseerde bevoegd is de gegevens te ontvangen en of er van uit mag worden gegaan dat de patiënt heeft ingestemd (dat is het geval als de patiënt akkoord is met doorverwijzing) of dat alsnog expliciete toestemming nodig is. Het is van belang om de wijze van communiceren met alle medewerkers van de huisartsenpraktijk te bespreken, hierover duidelijke afspraken te maken en te voorzien in een beveiligde methode van communiceren. 

  1. Hadoks

 Er zijn na intensieve voorbereidingen inmiddels formele stappen gezet en besluiten genomen om over te gaan tot de vorming van Hadoks. Voor de huisartsen die een contract met SHOP hebben geldt dat zij in het nieuwe jaar een addendum op het contract zullen ontvangen met betrekking tot de naamswijziging (SHOP wordt Hadoks Praktijkondersteuning BV). Aan de dienstverlening zal niets veranderen. 

 

  1. Just Care krijgt uitstel van betaling 

Een faillissement dreigt voor zorginstelling Just Care uit Den Haag. De organisatie heeft uitstel van betaling gekregen. Volgens de bewindvoerder zouden er fouten met declaraties zijn gemaakt. Dat meldt Omroep West op haar website. Volgens zorgverzekeraars kloppen de declaraties niet, waardoor ze zijn gestopt met uitkeren. Daardoor kan Just Care niet meer aan haar betalingsverplichtingen voldoen. De zorg voor cliënten loopt gewoon door. Just Care biedt ambulante ggz in Den Haag. Er werken acht mensen. Zij bieden zorg aan ongeveer honderddertig cliënten. In 2017 kreeg Just Care een waarschuwing van de IGJ omdat de zorg niet op orde was. Omdat er geen verbetering kwam legde de inspectie in februari een last onder dwangsom op. Die werd in april beëindigd, omdat Just Care besloot te stoppen met het verlenen van ggz-behandeling aan patiënten die worden behandeld onder de Zorgverzekeringswet. De instelling ging verder met alleen Wmo-zorg. Volgens de bewindvoerder hebben de huidige financiële problemen niets met deze zaak te maken.  

 

 6.     Vacature POH-GGZ

 SHOP zoekt per 1 januari 2019 een POH-GGZ voor 12 uur per week voor een huisartsenpraktijk in Voorburg. Tevens is SHOP op zoek naar een POH-GGZ die van 1 februari 2019 tot 1 juli 2019 24 uur per week kan werken in een huisartsenpraktijk in Leidschendam. Zie hier de vacature. 

  1. Vacature Praktijkmanager 

SHOP zoekt per 1 januari 2019 voor meerdere huisartsenpraktijken een praktijkmanager. Zie hier de vacature.

  

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich wenden tot Sarah van den Bos, Teamleider Praktijkondersteuning Huisartsen. svandenbos@kringhaaglanden.nl of 06- 82 62 81 73.