Nieuwsbrief SHOP maart 2018 

  1. UZI passen

Het Unieke Zorgverlener Identificatie Register (UZI-register) is de organisatie die de unieke identificatie van zorgaanbieders en indicatieorganen in het elektronisch verkeer mogelijk maakt. Door gebruik van een aan deze registratie verbonden UZI pas kan bewerkstelligd worden dat alleen diegenen toegang tot patiëntinformatie krijgen, die hiertoe bevoegd zijn. Het Besluit elektronische gegevensverwerking, een nadere uitwerking van de Wet cliëntenrechten bij elektronische uitwisseling van gegevens vereist het gebruik van een persoonsgebonden UZI-pas. Hiermee wordt mogelijk gemaakt dat geregistreerd wordt wie wanneer toegang heeft gehad tot gegevens en welke acties er zijn uitgevoerd in het dossier. De niet-persoonsgebonden UZI-pas, momenteel in veel praktijken in gebruik, kan binnenkort niet langer gebruikt worden, een persoonsgebonden UZI-pas zal nodig zijn. Een persoonlijke UZI-pas kan gekoppeld worden aan één of meerdere huisartspraktijken. SHOP heeft inmiddels voor elke POH-GGZ die zij in dienst heeft een UZI pas aangevraagd en de meeste POH-GGZ hebben hun UZI-pas inmiddels ontvangen. Elke huisartsenpraktijk zal er zelf zorg voor moeten dragen dat de UZI-pas geautoriseerd wordt voor de betreffende praktijk.

2. Nieuwe collega’s

In januari jl. hebben we ons POH-GGZ team weer uit mogen breiden.

-          Ans de Rave is als POH-GGZ gestart bij huisartsenpraktijk de Laak en bij huisartsenpraktijk de Roest in Den Haag.
-          Marjolein Wille is als POH-GGZ jeugd gaan werken voor Het Kruispunt in Rijswijk en voor huisartsen Vos & Veenstra in Den Haag.
Inmiddels heeft SHOP 20 POH-GGZ in dienst die verdeeld zijn over 26 huisartsenpraktijken/huisartsensamenwerkingsverbanden.