Nieuwsbrief SHOP juni 2018 

1. SHOP middag 17 mei jl.: SOLK
‘Het hele lichaam zit tussen de oren, zowel lichaam als geest; als je het hoofd er afhakt, doet het lichaam niks meer.’ Zo’n logische zin, die helpend kan zijn wanneer we met een patiënt met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zoeken naar een gezamenlijke probleemdefinitie.

Op donderdagmiddag 17 mei 2018 gaf Carine den Boer onderwijs over SOLK. Zij is huisarts, kaderhuisarts GGZ en als promovendus onderzoekt zij het centrale sensitisatiemodel bij SOLK. We bespraken de belangrijke rol van communicatie in de behandeling en begeleiding van mensen met SOLK. Carine benadrukte het belang van de basis: investeer in een goede relatie met de patiënt, toon empathie, ondersteun, let op je woorden en neem de patiënt serieus. Patiënten voelen scepsis. Het gaat hen uiteindelijk helemaal niet altijd om weer onderzocht te worden; het eerste dat zij nodig hebben, is begrip. Mensen met SOLK kunnen hun lichaam minder goed vertrouwen, dus moeten zij vaker naar de huisarts.

Wil je verder lezen wat Debora Stoop, POH-GGZ van SHOP, heeft geschreven over deze scholingsmiddag, klik dan hier.  

2. Nieuwe collega’s
In de maanden mei en juni hebben we vier nieuwe collega’s mogen verwelkomen.

  • Ernst van der Horst werkt sinds mei jl. drie dagen per week als POH-GGZ voor de huisartsen van Gezondheidscentrum Ypenburg.
  • Inge van de Velde werkte al lange tijd als POH-GGZ voor huisarts van Roosmalen, maar sinds mei jl. doet zij dit onder de vlag van SHOP. We verwelkomen huisarts van Roosmalen ook van harte bij SHOP!
  • Vanaf juni jl. hebben we Leonora Pennings toe mogen voegen aan ons team van POH-GGZ. Zij werkt twee dagen per week bij Gezondheidscentrum de Reef.
  • Lineke Tiktak is tevens als POH-GGZ voor SHOP begonnen bij Gezondheidscentrum Statenkwartier én bij Akelei Huisartsenzorg. 

Wij heten allen van harte welkom en zien uit naar de verdere samenwerking!

3. Nieuwe wetgeving: inloggen met een UZI pas
Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) formeel van kracht geworden. Een belangrijk principe is transparantie en verantwoording. Op grond van de documentatieverplichting moet iedere verwerkingsverantwoordelijke een register bijhouden van de verwerkingsactiviteiten. Daarnaast is ook nieuwe nationale wetgeving van kracht die invulling geeft aan gegevensverwerkingen in de zorg. Omdat het een belangrijk onderwerp is waar alle huisartsen en POH GGZ mee te maken krijgen zullen we de komende periode steeds aandacht hebben voor (een onderdeel van) de AVG en deze nationale wetgeving, deze maand: Het gebruik van de UZI pas.

Op grond van de AVG moeten de gevoelige persoonsgegevens in het HIS adequaat beveiligd zijn en moet op grond van het transparantie beginsel voor patiënten duidelijk zijn wie op welk moment wat heeft gedaan met elektronische patiëntengegevens. In nationale wetgeving (het besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) wordt dit expliciet gemaakt, namelijk door de NEN 7513 verplicht te stellen bij het inloggen in een elektronisch uitwisselingssysteem, zoals LSP. Concreet betekent dit dat alle zorgverleners die in een elektronisch uitwisselingssysteem werken op grond van deze regelgeving verplicht gebruik moeten maken van een UZI-pas. Hierdoor kan niet iedereen zomaar inloggen in het dossier, maar kan tegelijkertijd ook worden vastgelegd:

  • welke verwerking (alles wat er in het dossier wordt gedaan, dus aantekenen, wijzigen opslaan etc.) precies plaatsgevonden heeft;
  • het tijdstip waarop de betreffende gebeurtenis heeft plaatsgevonden;
  • welke cliënt het betrof;
  • wie de betreffende gebruiker van het systeem was die de gebeurtenis heeft laten plaatsvinden; en
  • namens welke verantwoordelijke de betreffende gebruiker optrad.

Als met een UZI pas wordt ingelogd vindt logging plaats. Geregistreerd wordt wie er op welk moment toegang heeft gehad tot het HIS en welke actie diegene heeft verricht. Bij incidenten (een datalek) kan de Autoriteit Persoonsgegevens deze gegevens ook opvragen. Bovendien hebben patiënten recht op inzage in deze logging gegevens, vroeger op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, nu op grond van de AVG.

SHOP heeft er zorg voor gedragen dat elke POH-GGZ die bij ons in dienst is beschikt over een UZI pas. Het (al dan niet) in gebruik nemen van de UZI pas in de verschillende huisartsenpraktijken is de verantwoordelijkheid van de huisartsenpraktijk zelf. Eventuele kosten die dit met zich meebrengt zijn dan ook niet voor SHOP.

Mocht u met betrekking tot de AVG of andere privacywetgeving vragen of opmerkingen hebben dan kunt u zich wenden tot mevrouw mr. Adriënne Tingen, atingen@kringhaaglanden.nl of 070-3029822